Privacybeleid

Kom weer lekker in je vel !

Body & Mind Zevenbergen 

Body & Mind Zevenbergen, gevestigd aan Zeestraat 122 4761 HN Zevenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bodymind7b.nl Zeestraat 122 4761 HN Zevenbergen 06-42718993

Persoonsgegevens die wij verwerken
Body & Mind Zevenbergen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, 
in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Body & Mind Zevenbergen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ookaan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder 
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 
via jacquelina@bodymind7b.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Body & Mind Zevenbergen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Body & Mind Zevenbergen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Body & Mind Zevenbergen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Body & Mind Zevenbergen) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Body & Mind Zevenbergen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) 
van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Wettelijke bewaartermijn > Reden Personalia: facturatie
Adresgegevens > Wettelijke bewaartermijn > Reden: Facturatie en versturen informatie

Delen van persoonsgegevens met derden
Body & Mind Zevenbergen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 
nodig is voor de uitvoering vanonze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
Body & Mind Zevenbergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Body & Mind Zevenbergen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht 
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door Body & Mind Zevenbergen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,  verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen 
naar jacquelina@bodymind7b.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,vragen wij jou een kopie van 
je identiteitsbewijs met het verzoek mee  te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, 
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,op jouw verzoek. 
Body & Mind Zevenbergen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Body & Mind Zevenbergen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jacquelina@bodymind7b.nl.